Only in Occupied Poland (the differences between other countries) - English and Polish

Only in German-occupied Poland and the differences between other occupied countries

I want to discuss with you some of the differences between Poland and other German-occupied countries during the war.   Often times we think that all people were faced the same circumstances, which is far from the truth.  The German occupation differed from country to country and so did the attitude of the populace.  Some collaborated, some accepted the occupation and followed orders as not to cause trouble, and others, like Poland, actively resisted.

For this, the German occupation depending on the population's degree of compliance varied from even friendly to brutal. 

So let me share with you some of the differences regarding what the Poles faced as opposed to others under the German occupation. 

1. Only Poland did they never capitulate; never surrendered to the invaders and were fighting from the first to the last day of the war.

 

 

2. Only Poland never formed a collaborative government, as was the case in other German-occupied countries.

3. Only in Poland there were never been armed troops collaborating with Germany these were created in almost all other European countries - also those not occupied by Germany and were even fighting against Germany.

4. Only in Poland an underground state was created - a phenomenon on a worldwide and historical scale.

 5. The Poles alone, in spite of the occupation of their territory, set up an entirely voluntary 650,000 man army - 400,000 AK soldiers and 250,000 volunteers fighting alongside the Allies in the West – the 4th largest army; Armies in other countries were recruited mainly from compulsory conscription.

 The GERMAN POLICY TOWARDS THE POLES

6. Only in Poland did the Germans carry out the plan to completely murder the Polish intelligentsia, the educators, doctors, lawyers, but this was just the beginning – the ultimate goal was complete extermination.

  7. Only in Poland did street round-ups take place - hunting people on the street – and Poles being the first victims they would sometimes hide in the ghettos or wear stars of David to avoid round-ups. - those captured were sent to slave labor or death camps. Poles comprised the largest slave laborers.

8. Only in Poland, street executions were carried out to terrorize the population.

9. Only in Poland the Germans murdered more Poles (3 million) than Jews living in Poland (2.7 million). 

10. Only in Poland, as a result of the German occupation, 22.2% of Poles lost their lives and thus Poland suffered the greatest population losses of all the countries of the world; for comparison,

0.8% of Belgians, 1.5% of French, 0.8% of Englishmen died.

11. Only in Poland did the Germans plan and to a large extent implemented the idea to wipe the capital, Warsaw, of the country off the face of the earth.

12.  In General Plan OST, the intention over a period of time was to eliminate Poles from the world.  So in fact, it was a planned genocide that just never happened.  

Here is the ATTITUDE OF THE UNDERGROUND STATE as well as the majority of the Poles TOWARDS THE JEWS

12. Only in Poland no institution of the state took part in the extermination of the Jews.

13. Only in Poland, an institution of the underground state-provided help to Jews -this was – Żegota – Under brutal interrogation, not one Pole ever elicited information.

14. Only in Poland did the underground state prepare a report documenting German persecution of Jews.

15. Only the government of the Republic of Poland appealed to the Allies for help for the Jews in order to protect them from the extermination, which in itself could not prevent.

16. Only in occupied Poland did the Germans introduce the death penalty for the helper and their family for even giving a Jew some water.

17. Only in Poland did the underground state impose the death penalty for a denunciation of the hiding Jews.

18.  An estimate is over 50 thousand Poles died helping Jews even though many Jews felt animosity towards Poles and sometimes the Poles didn’t know the Jews they were helping. 3 million helped them in some form even knowing their lives were at risk.  

The fact is, thousands of Poles that saved Jews were murdered with the Jews they saved and their names will never be known to the world.  

Considering all of these facts and the differences the Poles faced in comparison to other people it is vital to view them in an objective and historical light that shows the kind of people they were when faced with such terror and facing their own extermination.  

Would we act as they did during such a brutal and horrific occupation?  Would we resist, comply, or collaborate to save our lives?  We must all ask ourselves these questions when judging those in the past.  

The extent that the Polish went to, to defy the Germans and their brutality in my opinion is one of a heroic resistance in the face of overwhelming odds.  

 

Chciałbym podyskutować z wami na temat pewnych różnic pomiędzy Polską a innymi krajami okupowanymi przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Często myślimy, że wszystkie narody tych krajów znalazły się w tej samej sytuacji, a to jest dalekie od prawdy. Niemiecka okupacja miała różny charakter w poszczególnych krajach i różne były też postawy ludności w tych krajach.

Niektóre państwa kolaborowały, inne akceptowały tę okupację i podporządkowały się niemieckim zarządzeniom by nie sprawiać kłopotów, a jeszcze inne, jak Polska, stawiały aktywny opór. Dlatego niemiecka okupacja, w zależności od stopnia uległości ludności, przybierała różne formy, od przyjaznej do brutalnej.

Pozwólcie mi zatem podzielić się wiedzą na temat różnic dotyczących tego, czemu musieli stawić czoła Polacy w przeciwieństwie do innych narodów pod niemiecką okupacją.

1.    Tylko Polacy nigdy nie skapitulowali; nigdy nie poddali się najeźdźcom i walczyli od pierwszego do ostatniego dnia wojny.

2.    Tylko Polska nie utworzyła rządu kolaborującego z okupantem jak to się stało w innych okupowanych przez Niemcy krajach.

3.    Tylko w Polsce nie było żadnych oddziałów zbrojnych kolaborujących z Niemcami, chociaż takie oddziały powstały w prawie wszystkich krajach europejskich – także w tych nie okupowanych przez Niemcy i nie walczących z Niemcami.

4.    Tyko w Polsce powstało podziemne państwo – fenomen na światową i historyczną skalę.

5.    Pomimo okupacji całego terytorium państwa, Polacy sami ochotniczo zorganizowali 650- tysięczną armię – liczącą 400 tysięcy żołnierzy AK i 250 tysięcy ochotników walczących po stronie Aliantów na Zachodzie – była to czwarta co do wielkości armia wśród armii walczących z Niemcami; w innych krajach armie rekrutowane były z obowiązkowego poboru.

NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLAKÓW

6.    Tylko w Polsce Niemcy wykonywali plan całkowitego wymordowania polskiej inteligencji, nauczycieli, profesorów, lekarzy, prawników, i to był zaledwie początek - ostatecznym celem była całkowita eksterminacja Polaków.

7.    Tylko w Polsce miały miejsce uliczne łapanki – czyli polowania na ludzi na ulicach – i Polacy będąc pierwszymi ich ofiarami czasem ukrywali się w gettach albo nosili gwiazdy Dawida, by uniknąć łapanki – ci, których złapano, wysyłani byli do obozów pracy lub do obozów śmierci. Polacy stanowili największą grupę wśród niewolniczych robotników.

8.    Tylko w Polsce wykonywano uliczne egzekucje w celu terroryzowania ludności.

9.    Tylko w Polsce Niemcy wymordowali więcej rdzennej ludności, czyli rodowitych Polaków (3 mln) niż mieszkających na terenie Polski Żydów (2,7 mln).

10.                       Tylko w Polsce wskutek niemieckiej okupacji straciło życie 22% Polaków, a zatem Polska ucierpiała proporcjonalnie największy ubytek swojej populacji spośród wszystkich krajów świata; dla porównania wtedy zginęło 0,8% Belgów, 1,5% Francuzów, 0,8% Anglików.

11.                       Tylko w Polsce Niemcy zaplanowali i w wielkiej skali zrealizowali ideę starcia z powierzchni ziemi stolicy Polski, Warszawy.

12.                       Niemieckim Generalny Plan Wschodni (Drang nach Osten) zawierał intencję całkowitego za jakiś czas wyeliminowania Polaków ze świata. W rzeczywistości było to zaplanowane ludobójstwo, do którego tylko nie doszło.

Oto jaką postawę przyjęło PODZIEMNE PAŃSTWO POLSKIE jak również większość Polaków WOBEC ŻYDÓW:

13.                       Tylko w Polsce żadna instytucja państwowa nie wzięła udziału w eksterminacji Żydów.

14.                       Tylko w Polsce finansowana przez rząd podziemna instytucja zorganizowała pomoc dla Żydów – nazywała się Żegota - w brutalnych śledztwach żaden Polak nie wyjawił jakichkolwiek informacji o jej działaniu.

15.                       Tylko w Polsce podziemne państwo przygotowało raport dokumentujący niemieckie prześladowania Żydów.

16.                       Tylko rząd Rzeczpospolitej Polskiej apelował do Aliantów o pomoc dla Żydów, aby ochronić ich przed eksterminacją, czemu sam rząd na uchodźctwie nie był w stanie zapobiec.

17.                       Tylko w okupowanej Polsce za pomoc Żydom Niemcy wprowadzili karę śmierci dla każdej osoby i jej całej rodziny, nawet za podanie szklanki wody.

18.                       Tylko w Polsce podziemne państwo ustanowiło kare śmierci za donoszenie Niemcom o ukrywających się Żydach, czyli za tzw. „szmalcownictwo”.

19.                       Szacuje się, że ponad 50 tysięcy Polaków zginęło za pomoc Żydom, chociaż wielu Żydów czuło niechęć do Polaków i zdarzało się, że Polacy nie znali osobiście Żydów, którym pomagali. Około 3 milionów Polaków pomagało Żydom na różne sposoby wiedząc, że ryzykują własnym życiem.

20.                       Faktem jest, że tysiące Polaków zginęło razem Żydami, których próbowali uratować, a o ich nazwiskach świat nigdy się nie dowie.

Koniecznie trzeba rozważyć wszystkie te fakty i okoliczności w jakich znaleźli się Polacy w porównaniu do innych narodów pod niemiecką okupacją i spojrzeć na nich w obiektywnym i historycznym świetle, które pokazuje jakimi ludźmi byli, gdy stawiali czoła takiemu terrorowi i kiedy sami poddani byli eksterminacji.

Czy zachowalibyśmy się tak jak oni w czasie tak brutalnej i przerażającej okupacji?

Czy stawialibyśmy opór, czy poddalibyśmy się, czy może kolaborowalibyśmy, aby chronić własne życie? Musimy postawić sobie samym te pytania, kiedy chcemy osądzać tych ludzi z przeszłości.

Czy my posunęlibyśmy się tak daleko jak Polacy to uczynili, aby przeciwstawić się Niemcom i ich brutalności?

Dodaj
komentarz

By dodać komentarz musisz być zalogowany. Zaloguj się.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Ostatnio
dodane komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.

Categories

Login

edward-reid

Who am I? Get to know me closer

I am using this platform to continue the battle against revisionism and propaganda. Poland fought and suffered and are now being attacked in a variety of ways for various agendas.

In the name of historical accuracy and truth, we must respond.

More

Jews & Poles Database

Check the compendium of informations about Polish-Jews relations and encounters.

More

Latest
articles

Latest
comments

In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act

- George Orwell